Sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng

Sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
Phú Thịnh

Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Theo đó, nội dung được sửa đổi đáng lưu ý là việc quy định các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ tối thiểu 50% vốn điều lệ, trong đó cổ đông là pháp nhân phải sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập kể từ khi ngân hàng thành lập.

Quy định hiện hành cho phép các cổ đông đáp ứng điều kiện nêu trên trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thành lập ngân hàng.

Ngoài ra, cổ đông sáng lập là cá nhân phải đáp ứng thêm các điều kiện như:

  • Là quốc tịch Việt Nam;

  • Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng khác;

  • Không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp;

  • Không dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn;

  • Quản lý doanh nghiệp có lãi ít nhất 3 năm hoặc có bằng đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.

Thông tư 17/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Gởi câu hỏi

315

Văn bản liên quan