Thêm tiêu chuẩn xét thưởng cho cá nhân làm việc ở ngành công thương

Thêm tiêu chuẩn xét thưởng cho cá nhân làm việc ở ngành công thương
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công thương.

 

Theo đó, bổ sung tiêu chuẩn xét khen thưởng “Bằng khen của Bộ Công thương” cho cá nhân có thành tích xuất sắc vào các dịp kỷ niệm (năm tròn hoặc năm lẻ 5) ngày thành lập ngành, đơn vị thuộc Bộ Công thương.

Ngoài tiêu chuẩn trên, cá nhân được xét khen thưởng “Bằng khen của Bộ Công thương” nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

  • Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc ngành Công thương;

  • Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;

  • Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua;

  • Có đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành trong thời gian công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công thương, được xét tặng trước khi nghỉ hưu.

Thông tư 16/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 04/7/2018, thay thế Thông tư 26/2015/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

372

Văn bản liên quan