Thông tư 16/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 16/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 04/07/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
 • Chương II TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 4. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí ngành Công Thương
 • Điều 8. Đăng ký thi đua, danh hiệu thi đua
 • Điều 9. Danh hiệu thi đua
 • Điều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
 • Chương III HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
 • Điều 11. Các loại hình khen thưởng
 • Điều 12. Hình thức khen thưởng
 • Điều 13. Tiêu chuẩn hình thức khen thưởng
 • Điều 14. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”
 • Điều 15. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương IV THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG
 • Điều 16. Thẩm quyền quyết định tặng thưởng
 • Điều 17. Trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Điều 18. Tuyến trình khen thưởng
 • Điều 19. Hiệp y khen thưởng
 • Điều 20. Thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thời gian thông báo kết quả khen thưởng
 • Điều 21. Thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Chương V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
 • Điều 22. Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 23. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương
 • Điều 24. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở
 • Điều 25. Hội đồng sáng kiến
 • Chương VI LƯU TRỮ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG; QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; ...
 • Điều 26. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng
 • Điều 27. Nguồn và mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng
 • Điều 28. Sử dụng, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng; mức tiền thưởng, chế độ ưu đãi và các quyền lợi khác
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng; hủy bỏ quyết định khen thưởng; ...
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG
 • Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương” và Bằng khen của ...
 • Mẫu số 2: Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương
 • Mẫu số 3: Xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2018/TT-BCT để xử lý: