Thông tư 25: Phân loại khu vực bị ô nhiễm từ 15/02/2020

Mới đây, BTNMT đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, Thông tư này quy định, các khu vực bị ô nhiễm được phân loại theo 03 mức độ ô nhiễm như sau:

  • Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật ở mức độ thấp là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí dưới 50 điểm;

  • Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật ở mức độ trung bình là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí từ 50 điểm đến 75 điểm;

  • Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật ở mức độ cao là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí trên 75 điểm.

Việc đánh giá theo thang điểm được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

767

Văn bản liên quan