Thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sỹ trẻ về vùng khó khăn

Thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sỹ trẻ về vùng khó khăn
Thùy Trâm

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4359/QĐ-BYT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo).

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 4359/QĐ-BYT quy định sửa đổi điểm c khoản 2 Phần I Mục tiêu Quyết định 585/QĐ-BYT như sau:

Đến năm 2025 đưa 450 bác sỹ trẻ và đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sỹ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo và tương đương huyện được hưởng chính sách như huyện nghèo (gọi chung là các huyện khó khăn) nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực y tế.

Trước đó, tại Quyết định 585/QĐ-BYT đã đặt mục tiêu: Đến năm 2016 đưa khoảng 500 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng, sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt là bác sĩ.

Xem chi tiết tại Quyết định 4359/QĐ-BYT, ban hành ngày 20/10/2020.

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan