Tính nhanh thuế TNCN cho người độc thân

Thu nhập chịu thuế
Đơn vị/Tỷ giá
Kỳ tính thuế :
Số người phụ thuộc :
 


Kết quả tính thuế TNCN

   Thuế phải nộp là : 0 (VNĐ)

Phần khai báo

Đơn vị tính:

VNĐ

Thu nhập chịu thuế TNCN là:

0

Số người thân phụ thuộc

0

Các khoản giảm trừ là

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân:

9.000.000

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

0

Các khoản giảm trừ khác:

0

Thu nhập tính thuế là:

0

Số tiền thuế phải nộp là:

0