• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án Bảo vệ đập thủy điện Đăk Srông 3A do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 643/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐĂK SRÔNG 3A

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính ph v qun lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Th tướng Chính ph Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Th tướng Chính ph Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định về qun lý quy hoạch, đu tư xây dựng dự án thy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét Tờ trình số 41/2016/TTr-Cty/T-Na ngày 31/8/2016 của Công ty Cổ phn Thủy điện Hoàng Anh Tô Na về đề nghị phê duyệt Phương án Bo vệ đp: Phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ; Phương án phòng, chng , lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A, huyện Krông Pa;

Theo đề nghị của Giám đốc S Công Thương tại T trình số 50/TTr-SCT ngày 12/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Bảo vệ đập thủy điện Đăk Sng 3A với những nội dung sau:

1. Tên phương án: Phương án Bo vệ đập thủy điện Đăk Srông 3A.

2. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na.

3. Địa đim thực hiện: Công trình thủy điện Đăk Srông 3A nằm trên địa bàn các xã Ia Rsươm và Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

4. Nội dung Phương án: Có Phương án Bo vệ đập thủy điện Đăk Srông 3A kèm theo (đã được S Công Thương tổ chức thm định và hoàn chnh).

Điều 2. Công ty Cphần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na chịu trách nhiệm:

1. Trin khai thực hiện Phương án Bảo vệ đập thủy điện Đăk Srông 3A đã được phê duyệt.

2. Phi hp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dn cho nhân dân vùng thượng, hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A về những nội dung bản của công tác bo vệ đập thủy điện Đăk Srông 3A; ngăn chặn các hành vi vi phạm, kịp thời xử lý các sự cố đập đđảm bo an toàn đập trong mọi tình hung, bảo vệ an toàn tính mạng cho con người, tài sản của nhà nước và nhân dân vùng hạ du đập.

3. Phi hp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện trong công tác bo vệ đập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh. Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tnh, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Giám đốc Công ty C phn Thủy điện Hoàng Anh Tô Na; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT
, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 643/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 23/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 643/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329260