Thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL do Thanh tra Chính phủ soạn

Ngày 02/4/2013, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, khi soạn thảo hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo hoặc ban hành thì các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ,.. bắt buộc tuân thủ thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2013/TT-TTCP, cụ thể như sau:

the thuc va ky thuat trinh bay VBQPPL do Thanh tra chinh phu ban hanh, Thong tu 02/2013/TT-TTCP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

  • Văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Thanh tra Chính phủ ký hoặc đồng ký ban hành phải lấy số riêng, không được lấy số văn bản quy phạm pháp luật chung với văn bản hành chính thông thường khác.

Trong đó, văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại quy định trên bao gồm:

  • Luật, Pháp lệnh mà Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

  • Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội mà Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  • Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành theo thẩm quyền.

  • Thông tư liên tịch giữa Tổng Thanh tra Chính phủ với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Lưu ý, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định 24/2009/NĐ-CP. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 02/2013/TT-TTCP có hiệu lực từ 01/06/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan