Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 3/2020 (21/3 - 31/3)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 3/2020 (21/3 - 31/3)
Hải Thanh

Từ cuối tháng 3/2020 (từ ngày 21/3 - 31/3) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Công nghiệp; Thi hành án hình sự; Xử lý vi phạm hành chính;… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Yêu cu chung trong SX hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, hóa chất DOC, DOC-PSF

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương có hiệu lực từ 22/3/2020.

Theo đó, Nghị định này đã bổ sung Điều 18a vào sau Điều 18 Nghị định 38/2014/NĐ-CP về yêu cầu chung trong sản xuất hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, hóa chất DOC, DOC-PSF như sau:

 • Có hệ thống xử lý khí thải và chất thải hóa chất tuân thủ quy định của pháp luật vê môi trường và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về khí thải công nghiệp, ngưỡng chất thải nguy hại, chất thải rắn;

 • Có phương tiện vận chuyển hóa chất từ cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp với loại hóa chất. Trường hợp không có phương tiện vận chuyển thì phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực thực hiện việc vận chuyển hóa chất;

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy.

2. Điều kiện bổ nhiệm Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 06/02/2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, người được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự phải đáp ứng những điều kiện sau: 

 • Là công dân Việt Nam, công dân nước tiếp nhận hoặc công dân nước thứ ba; 

 • Thường trú tại nước tiếp nhận; 

 • Có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính;

 • Có lý lịch tư pháp rõ ràng;

 • Có hiểu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận; 

 • Không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Việt Nam hoặc của bất cứ nước nào, không nhận lương từ ngân sách của Chính phủ Việt Nam hoặc bất cứ nước nào. 

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-BNG có hiệu lực từ 23/3/2020.

3. Phạm nhân được nhận quà qua bưu điện hàng tháng

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân.

Theo Thông tư này, khi gặp thân nhân, phạm nhân được nhân quà nhưng tối đa không quá 05 kg đồ vật trong một lần gặp. Ngoài ra, mỗi tháng phạm nhân được nhận tiền, đồ vật do thân nhân đưa đến hoặc gửi qua đường bưu chính như sau:

 • Nếu gửi 02 lần thì mỗi lần không quá 03 kg;

 • Nếu gửi 01 lần thì mỗi lần không quá 06 kg;

 • Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức “tăng số lần và số lượng quà được nhận” thì được nhận quà thêm 01 lần không quá 05 kg.

Lưu ý, trường hợp phạm nhân từ chối nhận quà gửi qua đường bưu chính thì phải lập biên bản về việc phạm nhân không nhận quà. Cơ sở giam giữ phạm nhân chuyển hoàn bưu gửi cho cơ quan bưu chính viễn thông để trả lại cho người gửi, cước phí do người gửi chi trả.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 26/3/2020.

4. Căn cứ, phương thức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được ban hành ngày 12/02/2020.

Theo đó, phương thức kiểm tra định kỳ, theo địa bàn, chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hằng năm, khi có một trong các căn cứ sau đây:

 • Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

 • Theo đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

 • Theo đề nghị của tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

 • Theo đề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

 • Theo yêu cầu quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính;

 • Việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp.

Xem thêm các nội dung tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020.

Gởi câu hỏi

470

Văn bản liên quan