Bổ sung hồ sơ kiểm dịch thực vật đối với HH có nguồn gốc thực vật NK

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT vừa bổ sung Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT về hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vừa phải kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, cụ thể sau đây:

ho so kiem dich thuc vat hang hoa nguon goc thuc vat nhap khau, Thong tu 34/2018/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Bước đầu, chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nộp (gửi) 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật hoặc qua bưu chính hoặc qua Cơ chế một cửa Quốc gia (trực tuyến)

Sau đó, hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và khoản 2 Điều 18 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 33 và Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Đáng chú ý, việc Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT đối với lô hàng không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan