Cách tính tiền sinh hoạt phí thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 07/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2020 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

tien sinh hoat phi thanh vien co quan dai dien Vn o nuoc ngoai, Thong tu 07/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tiền sinh hoạt phí cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu quân/phu nhân được tính theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 07/2020/TT-BTC, cụ thể sau đây:

- Sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là SHP):

Sinh hoạt phí được hưởng hàng tháng = Mức SHP của địa bàn x Chỉ số SHP của cá nhân

Trong đó: Mức sinh hoạt phí của địa bàn = Mức SHP cơ sở x Hệ số địa bàn

- Sinh hoạt phí dưới 1 tháng:

SHP được hưởng

=

SHP tháng được hưởng theo quy định x Số ngày hưởng

30 ngày

Về chứng từ làm căn cứ thanh toán sinh hoạt phí gồm: Quyết định đồng ý cho đi theo tiêu chuẩn phu nhân/phu quân và giấy giới thiệu trả sinh hoạt phí của cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; bản phô tô hộ chiếu trang nhân thân và trang đóng dấu xuất, nhập cảnh.

Một số quy định cần lưu ý về tiền sinh hoạt phí cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu quân/phu nhân:

- Sinh hoạt phí của thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài:

+ Được trả theo ngày thực tế có mặt ở nước sở tại phù hợp với thời gian ghi trong quyết định cử đi công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (trừ trường hợp về Việt Nam công tác quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 8 Thông tư này).

+ Trong thời gian nghỉ phép năm được hưởng nguyên sinh hoạt phí.

+ Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi sinh con được hưởng theo chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức lương bình quân tiền lương, tiền công đóng Bảo hiểm xã hội do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả và thôi không được hưởng chế độ sinh hoạt phí trong thời gian nghỉ theo chế độ thai sản.

- Sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân: Được trả theo ngày thực tế có mặt ở nước sở tại. Phu nhân/phu quân khi rời địa bàn công tác về nước để giải quyết việc riêng thì phải được sự đồng ý của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và không được hưởng sinh hoạt phí trong những ngày về nước. Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước có trách nhiệm quy định cụ thể về quy chế sinh hoạt, hoạt động của phu nhân/phu quân.

Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định việc chi trả sinh hoạt phí được thực hiện trên cơ sở Bảng sinh hoạt phí theo mẫu C02a-HD ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Trường hợp chi sinh hoạt phí bằng tiền địa phương thì quy đổi từ mức sinh hoạt phí bằng đô la Mỹ (USD) ra tiền địa phương theo tỷ giá do ngân hàng nước sở tại thông báo tại thời điểm chi sinh hoạt phí (đính kèm tỷ giá của ngân hàng sở tại).

Đặt biệt chú ý, chế độ sinh hoạt phí đối với phu nhân/phu quân không thể đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 07/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 20/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan