Chính sách hỗ trợ dành cho tổ chức tham gia giáo dục pháp luật

Nội dung này được đề cập chi tiết tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cụ thể, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP sau đây:

chinh sach uu dai cho to chuc giao duc phap luat, nghi dinh 28/2013/NĐ-CP

Nguồn ảnh: Internet

  • Được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình;

  • Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;

  • Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

Như vậy, từ 27/5/2013 tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ như trên.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 27/5/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan