Cho thôi việc CBCC có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Đây là quy định đáng chú ý được quy định tại Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 do Quốc hội ban hành ngày 25/11/2019.

cho thoi viec can bo cong chuc co 2 nam lien tiep khong hoan thanh nhiem vu, Luat can bo cong chuc va Luat vien chuc sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Khoản 3 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi Điều 29 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo 04 mức như sau đây:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  • Hoàn thành nhiệm vụ;

  • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Như vậy, việc xếp loại chất lượng cán bộ, công chức có 4 mức như xếp loại chất lượng cán bộ. Những CBCC không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp có thể bị buộc thôi việc.

Mặt khác, kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng quy định sửa đổi về việc phân loại công chức theo ngạch công chức tương ứng căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể sau đây:

  • Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

  • Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

  • Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

  • Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;

  • Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật Cán bộ, công chức 2008 theo quy định của Chính phủ.

Có thể thấy, Luật mới này đã quy định thêm Loại đối với Ngạch công chức khác theo quy định của Chính phủ. 

Xem thêm quy định có liên quan tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

492

Văn bản liên quan