Chức vụ của sĩ quan theo Luật sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi 2014

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 được ban hành ngày 27/11/2014. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.

Theo đó, Luật này cũng đã sửa đổi các quy định về chức vụ của sĩ quan được quy định trước đó tại luật hiện hành. 

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:

 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
 • Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
 • Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục;
 • Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;
 • Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng; Tư lệnh Vùng Hải quân, Chính ủy Vùng Hải quân;
 • Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;
 • Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;
 • Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;
 • Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn;
 • Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;
 • Trung đội trưởng.

Chức vụ, chức danh tư­ơng đư­ơng với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 do Chính phủ quy định; chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Xem thêm tại: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

Gởi câu hỏi

984

Văn bản liên quan