Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCNVN.

Cơ cấu tổ chức của NHNN bao gồm các đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chức năng Ngân hàng Trung ương và các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể gồm:

 1. Vụ Chính sách tiền tệ.
 2. Vụ Quản lý ngoại hối.
 3. Vụ Thanh toán.
 4. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.
 5. Vụ Dự báo, thống kê.
 6. Vụ Hợp tác quốc tế.
 7. Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính.
 8. Vụ Kiểm toán nội bộ.
 9. Vụ Pháp chế.
 10. Vụ Tài chính - Kế toán.
 11. Vụ Tổ chức cán bộ.
 12. Vụ Thi đua - Khen thưởng.
 13. Vụ Truyền thông.
 14. Văn phòng.
 15. Cục Công nghệ thông tin.
 16. Cục Phát hành và kho quỹ.
 17. Cục Quản trị.
 18. Sở Giao dịch.
 19. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
 20. Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 21. Viện Chiến lược ngân hàng.
 22. Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.
 23. Thời báo Ngân hàng.
 24. Tạp chí Ngân hàng.
 25. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng.
 26. Học viện Ngân hàng.

Xem chi tiết tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/02/2017.

Gởi câu hỏi

251

Văn bản liên quan