Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 được ban hành ngày 23/11/2012. Luật này đã bổ sung, sửa đổi một số điều tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005. Đơn cử là nội dung sửa đổi về công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, các nội dung về công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau:

- Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

  • Báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng thụ hưởng trong quá trình lập dự án;
  • Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án;
  • Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án.

- Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch về nội dung báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng thụ hưởng trong quá trình lập dự án và sau khi được phê duyệt phải được công khai về các nội dung sau:

  • Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án;
  • Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

- Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được công khai về nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 14 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 để nhân dân giám sát.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/2/2013. 

Gởi câu hỏi

295

Văn bản liên quan