Điểm mới về điều kiện hoạt động của cơ sở in

Ngày 28/2/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in.

Cụ thể về thiết bị in, Nghị định 25 nêu rõ thiết bị in trong cơ sở in phải có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định 25. Đồng thời cơ sở in phải có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in (khác với quy định trước đây tại Nghị định 60: Yêu cầu phải có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công)

Về chủ sở hữu, Nghị định 25 quy định chủ sở hữu cơ sở in là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (khác với quy định chung chung tại Nghị định 60 là tổ chức, cá nhân Việt Nam).

Xem chi tiết Nghị định 25/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

379

Văn bản liên quan