Đối tượng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc Bộ TTTT năm 2020

Đây là quy định mới ban hành tại Thông tư 13/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-BTTTT quy định đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

doi tuong QCVN, TCVN thuoc Bo TTTT, Thong tu 13/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối tượng QCVN, TCVN là sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và được xác định cụ thể trong phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn.

  • Đối tượng QCVN, TCVN thuộc các lĩnh vực được phân công quy định tại điểm g khoản 7 Điều 1 Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

  • Đối tượng QCVN, TCVN thuộc các lĩnh vực khác theo yêu cầu quản lý từng thời kỳ quy định tại các luật chuyên ngành có liên quan và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (QCVN): là quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và ban hành.

- Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TCVN): là tiêu chuẩn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố.

Xem thêm quy định khác tại: Thông tư 13/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan