Hồ sơ giải quyết chế độ bồi thường tai nạn lao động trong quân đội

Để được giải quyết chế độ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong Quân đội, cần hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ được lập thành 03 bộ:

 • Đơn vị sử dụng lao động giữ 01 bộ;
 • Người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (hoặc thân nhân của người lao động bị chết) giữ 01 bộ;
 • Gửi cơ quan chính sách đơn vị cấp trực thuộc Bộ 01 bộ để kiểm tra, quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chế độ, cụ thể như sau:

2. Hồ sơ đối với người bị tai nạn lao động

 • Biên bản điều tra tai nạn lao động của cấp trung đoàn (tương đương) trở lên.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động của Hội đồng giám định Y khoa có thẩm quyền.
 • Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao) đối với trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động.
 • Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử đối với trường hợp bị chết hoặc tuyên bố chết của Tòa án đối với trường hợp mất tích.
 • Quyết định bồi thường, trợ cấp.

3. Hồ sơ đối với người bị bệnh nghề nghiệp

 • Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ; hồ sơ bệnh án và điều trị bệnh nghề nghiệp (nếu có); Biên bản xác định môi trường độc hại.
 • Biên bản xác định người lao động bị chết do bệnh nghề nghiệp của cơ quan Pháp y hoặc Biên bản giám định xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền.
 • Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.
 • Quyết định bồi thường của cấp có thẩm quyền.

Chi tiết tại Thông tư 124/2015/TT-BQP có hiệu lực từ 25/12/2015, thay thế Thông tư 14/2004/TT-BQP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan