Thông tư 124/2015/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 124/2015/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 124/2015/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 09/11/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện, nguyên tắc, mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 5. Điều kiện, nguyên tắc, mức trợ cấp tai nạn lao động
 • Điều 6. Bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù
 • Điều 7. Tiền lương làm căn cứ tính bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 8. Hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết chế độ bồi thường, trợ cấp
 • Điều 9. Chi phí y tế
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHỤ LỤC
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC 30 BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG TÍNH MỨC BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • PHỤ LỤC 3 Bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động
 • PHỤ LỤC 4 Bồi thường bệnh nghề nghiệp

Ngày 09/11/2015, căn cứ Bộ luật lao động 2012, BQP đã ban hành Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Thông tư 124/2015 gồm 12 điều, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng; điều kiện, nguyên tắc, mức bồi bồi thường, trợ cấp; hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết chế độ, chính sách; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội.

Thông tư 124 áp dụng đối với các đối tượng sau:

-Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Quân đội có sử dụng lao động (NSDLĐ)

- Quân nhân, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng (kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc) thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (NLĐ).

Lưu ý, các quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp NLĐ bị thương, hy sinh được công nhận là thương binh, liệt sĩ.

Điều kiện để NLĐ được bồi thường bao gồm:

- NLĐ bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết,trừ trường hợp tai nạn lao động mà nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ theo kết luận trong biên bản điều tra tai nạn lao động. 

- NLĐ bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền, được bồi thường trong 02 trường hợp:

+ Bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu.

+ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả thực hiện khám giám định bệnh nghề nghiệp định kỳ.

Về nguyên tắc, việc bồi thường đối với NLĐ bị tai nạn lao động được thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Về việc bồi thường đối với NLĐ bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện từng lần theo quy định sau:

- Lần thứ nhất căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu;

- Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Về mức bồi thường, mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính theo quy định của Thông tư 124/2015 như sau:

- Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ khi NLĐ bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức quy định tai Thông tư 124 này hoặc theo bảng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư 124 còn quy định 03 trường hợp đặc thù khác được bồi thường, trợ cấp:

- NLĐ bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của NSDLĐ ở ngoài phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu do lỗi của người khác (không phải là bản thân NLĐ bị tai nạn) gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì NSDLĐ vẫn phải bồi thường cho NLĐ. 

- NLĐ bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác (không phải là bản thân NLĐ bị tai nạn) gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì NSDLĐ vẫn phải trợ cấp cho NLĐ.

- NSDLĐ đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. 

Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 124 này, thì NSDLĐ phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Với chi phí, đối với NLĐ tham gia BHYT bắt buộc, NSDLĐ phải thanh toán chi phí y tế đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp.

Nhà nước cũng khuyến khích NSDLĐ chi trả chi phí y tế cho những trường hợp NLĐ bị tai nạn, bệnh tật khác có liên quan đến lao động.

Ngoài những quy định trên, Thông tư 124 còn hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết chế độ bồi thường, trợ cấp.

Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015; các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2013.

Thông tư 124/2015/TT-BQP thay thế Thông tư 14/2004/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 124/2015/TT-BQP để xử lý: