Thông tư 14/2004/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2004/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 14/2004/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 14/2004/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Rinh Ngày ban hành: 16/02/2004 Lĩnh vực: Quốc phòng, Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Thông tư 14/2004/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG CHỨC, CÔNG NHÂN VIÊN ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
  • II. CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP
  • III. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC
  • IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC 21 BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
  • PHỤ LỤC 2 BẢNG TÍNH MỨC BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  • PHỤ LỤC 3 QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG (TRỢ CẤP) TAI NẠN LAO ĐỘNG
  • PHỤ LỤC 4 QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2004/TT-BQP để xử lý: