Hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc không được vượt quá 15% phí bảo hiểm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo như Thông tư 50, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm với tỷ lệ như sau:

  • DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và DN môi giới bảo hiểm được thỏa thuận về tỷ lệ và việc thanh toán hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc.

  • Khi bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm thanh toán hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được theo thời hạn đã thỏa thuận nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được phí bảo hiểm.

  • Trong mọi trường hợp, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc không được vượt quá 15% phí bảo hiểm thực tế thu được của mỗi nghiệp vụ bảo hiểm.

Lưu ý: Hoa hồng môi giới tái bảo hiểm được thực hiện theo thỏa thuận của các bên đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế.

Xem chi tiết tại Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan