Hướng dẫn hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khai thác tài nguyên biển

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển bao gồm các giấy tờ sau đây:

ho so de nghi giao khu vuc bien, Nghi dinh 51/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định này);

  • Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển đề nghị giao của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  • Bản đồ khu vực biển đề nghị giao (được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định này).

Bên cạnh đó, khi tổ chức, cá nhân muốn gia hạn giao khu vực biển thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục của Nghị định này);

  • Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;

  • Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn;

  • Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2014.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan