Hướng dẫn mới trình tự tổ chức thực hiện hiệp thương giá

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Theo quy định, thành phần tham gia hiệp thương giá hàng hóa, dịch vụ bao gồm: cơ quan tổ chức hiệp thương giá theo quy định tại Điều 24 Luật Giá; đại diện bên mua, bên bán; đại diện của cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan có liên quan theo yêu cầu của cơ quan tổ chức hiệp thương giá.

trinh tu to chuc thuc hien hiep thuong gia, Nghi dinh 177/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định trình tự tổ chức hiệp thương giá thực hiện như sau:

  • Bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán nộp Hồ sơ Hiệp thương giá theo quy định của pháp luật;

  • Cơ quan tổ chức hiệp thương giá thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá về thời gian tổ chức hiệp thương; trường hợp Hồ sơ Hiệp thương giá không đúng quy định, cơ quan tổ chức hiệp thương giá thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết để hoàn chỉnh theo quy định;

  • Trường hợp bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán đề nghị hiệp thương giá thì bên mua và bên bán có quyền rút lại Hồ sơ Hiệp thương giá để tự thỏa thuận về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá và phải báo cáo mức giá đã thỏa thuận và thời gian thực hiện mức giá đó cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.

Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về tổ chức thực hiện hiệp thương giá.

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan