Hướng dẫn xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thông tư 50/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Thông tư 50 thay thế Thông tư 194/2014/TT-BTC.

Theo Thông tư 50, việc xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm:
    • Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm: Hạch toán hoa hồng môi giới bảo hiểm vào doanh thu tương ứng với khoản phí bảo hiểm và thời điểm hạch toán doanh thu.
    • Đối với các khoản phải chi để giảm thu như giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm thì được hạch toán vào giảm thu nhập, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.
    • Thu từ các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 90 Luật Kinh doanh bảo hiểm.
  • Doanh thu hoạt động tài chính.
  • Thu nhập hoạt động khác.

Xem cách xác định chi phí của DN bảo hiểm tại Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan