Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quân đội

Mức bồi thường đối với người lao động làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau:

1. Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động khi người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng:

Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4}

Trong đó:

  • Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 11% trở lên (đơn vị tính: Tháng tiền lương);
  • 1,5: Mức bồi thường khi suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%;
  • a: Mức (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • 0,4: Hệ số bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

Thông tư 124/2015/TT-BQP có hiệu lực từ 25/12/2015, thay thế Thông tư 14/2004/TT-BQP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan