Mức phí thẩm định định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ được Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định như sau:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ

1.1

Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu:

1.1.1

Máy gia tốc

1 máy

40.000.000

1.1.2

Thiết bị dùng nguồn phóng xạ

1 thiết bị

45.000.000

1.2

Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị xạ trị:

1.2.1

Thiết bị xạ trị nông

1 thiết bị

4.000.000

1.2.2

Thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao

1 thiết bị

13.000.000

1.2.3

Thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ

1 thiết bị

16.000.000

1.2.4

Máy gia tốc

1 máy

20.000.000

1.3

Thẩm định cấp giấy phép vận hành máy gia tốc sử dụng trong sản xuất chất phóng xạ và máy gia tốc khác.

1 máy

20.000.000

1.4

Thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế:

1.4.1

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

2.000.000

1.4.2

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

2.000.000

1.4.3

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

2.000.000

1.4.4

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

3.000.000

 …

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

214

Văn bản liên quan