Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường, Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 35/2009/NĐ-CP quy định về nguyên tắc và phương thức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

- Hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình.

Thứ hai:  Phương thức hoạt động thanh tra

- Việc thanh tra được thực hiện theo phương thức Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên độc lập.

- Đoàn thanh tra và Thanh tra viên độc lập hoạt động theo quy định của Luật Thanh tra.

- Khi tiến hành thanh tra phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thanh tra Tài nguyên và Môi trường hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

- Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên độc lập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra về quyết định và biện pháp xử lý của mình.

- Khi xử lý vi phạm, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên độc lập phải thực hiện đầy đủ trình tự theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/5/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan