Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 35/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/04/2009 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí, chức năng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 2. Đối tượng của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 3. Mối quan hệ của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 5. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động của Thanh tra Tài nguyên ...
 • Chương II TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 6. Tổ chức của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 7. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 8. Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục
 • Điều 9. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Mục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Mục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA TỔNG CỤC, THANH TRA CỤC
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục
 • Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Chánh Thanh tra Cục
 • Mục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Mục 4. THANH TRA VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 16. Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 17. Cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 18. Nội dung hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường
 • Điều 19. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 20. Phương thức hoạt động thanh tra
 • Điều 21. Hình thức thanh tra
 • Điều 22. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng thanh tra
 • Chương V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 23. Cơ sở vật chất
 • Điều 24. Kinh phí hoạt động
 • Chương VI KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 25. Khen thưởng
 • Điều 26. Xử lý vi phạm
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Ngày 16/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, được tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 35/2009/NĐ-CP; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường bao gồm Thanh tra Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Thanh tra Tổng cục (Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường thực hiện 10 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 35/2009/NĐ-CP. Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, thanh tra đột xuất (khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao).

Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2009/NĐ-CP để xử lý: