NN bồi thường thế nào khi diện tích đo đạc khác diện tích trên giấy tờ?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

boi thuong khi dien tich dp dac khac dien tich ghi tren giay to, Nghi dinh 47/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, đối với trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì được bồi thường theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, cụ thể sau đây:

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Tuy nhiên, nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Hơn nữa, đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đaiNghị định 47/2014/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan