Quy định về thời giờ làm việc của Tổ chức giám định pháp y

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập thuộc ngành y tế.

Theo quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BYT, thời giờ làm việc của Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế làm việc theo giờ hành chính, cụ thể như sau:

  • Giám định viên và người giúp việc cho Giám định viên: Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong một ngày và không quá 30 giờ trong một tuần.
  • Các đối tượng khác: Thời giờ làm việc không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 40 giờ trong một tuần.

Bên cạnh đó, việc làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi được Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định như sau:

  • Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc để được hưởng lương của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 48/2016/TT-BYT thực hiện theo Điều 3 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP.
  • Làm thêm giờ của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 48/2016/TT-BYT thực hiện theo Điều 4 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP.
  • Thời giờ nghỉ ngơi của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư 48/2016/TT-BYT thực hiện theo Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Thông tư 48/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan