Quy hoạch phát triển điện lực theo quy định hiện hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành ngày 15/6/2018. Theo đó, Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Điện lực 2004, tiêu biểu là nội dung sửa đổi về quy hoạch phát triển điện lực.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 sửa đổi, bổ sung Điều 8 Luật Điện Lực 2004, quy hoạch phát triển điện lực được quy định như sau:

  • Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch ngành quốc gia làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực;
  • Việc lập quy hoạch phát triển điện lực phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:
    • Căn cứ vào chiến lược phát triển năng lượng quốc gia;
    • Phù hợp với định hướng phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện gồm cả nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
  • Thời kỳ quy hoạch phát triển điện lực là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch phát triển điện lực là từ 30 năm đến 50 năm.

Xem thêm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019.  

Gởi câu hỏi

477

Văn bản liên quan