Sáng lập viên quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải đảm bảo điều kiện gì?

Chính phủ đã thống nhất ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2019/NĐ-CP, các sáng lập viên quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là quỹ) phải bảo đảm các điều kiện liệt kê sau đây:

dieu kien, sang lap vien thanh lap quy tu thien, quy xa hoi, Nghi dinh 93/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam;

  • Đối với công dân: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích;

  • Đối với tổ chức: Được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; có nghị quyết của tập thể lãnh đạo hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; trường hợp tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện tổ chức làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Việt Nam;

  • Đóng góp tài sản hợp pháp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

  • Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 Nghị định này cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Đồng thời, các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 03 sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên. Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này. Ban sáng lập quỹ có trách nhiệm đề cử Hội đồng quản lý quỹ, xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ thành lập quỹ.

Xem chi tiết tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2020 và thay thế Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

Thu Ba

 

 

Gởi câu hỏi

462

Văn bản liên quan