Thực hiện bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp nào?

Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

truong hop binh on gia hang hoa DV, Thong tu 177/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Nghị định 177/2013/NĐ-CP, Chính phủ thực hiện bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong 02 trường hợp sau đây:

Thứ nhất, khi giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này có biến động bất thường xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý so với mức tăng hoặc giảm giá do tác động của các yếu tố hình thành giá được tính theo các chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương pháp tính giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

  • Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng hoặc giảm bất hợp lý trong các trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế - tài chính, mất cân đối cung - cầu tạm thời;

Thứ hai, khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 15 của Luật Giá.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định Quỹ bình ổn giá là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước và chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn giá theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quỹ bình ổn giá được lập từ các nguồn theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Giá.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan