Tổng hợp các hình thức thu ngân sách nhà nước

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư 328/2016/TT-BTC, việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) được thực hiện theo các hình thức sau đây:

Thu bằng chuyển khoản:

  • Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại ngân hàng, ngân hàng thực hiện trích tài khoản của người nộp NSNN chuyển vào tài khoản của KBNN để ghi thu NSNN.
  • Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại KBNN, KBNN thực hiện trích tài khoản của người nộp NSNN để ghi thu NSNN.

Thu bằng phương thức điện tử, bao gồm:

  • Qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan;
  • Qua dịch vụ thanh toán điện tử của NHTM như ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác.

Thu bằng tiền mặt:

  • Thu bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN.
  • Thu bằng tiền mặt tại NHTM để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN.
  • Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu. Hình thức này được áp dụng đối với các khoản thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên, không có tài khoản tại KBNN...
  • Thu qua các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thu phạt trực tiếp hoặc được ủy nhiệm thu phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn Luật.
  • UBND cấp xã được phép thu các khoản thuộc nhiệm vụ thu của ngân sách cấp xã; sau đó, làm thủ tục nộp tiền vào KBNN cấp huyện hoặc nộp vào quỹ của ngân sách xã để chi theo chế độ quy định.

Xem chứng từ thu NSNN tại Thông tư 328/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

921

Văn bản liên quan