Tổng hợp mức phí thẩm định cấp phép vận chuyển vật liệu phóng xạ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo Thông tư 287/2016/TT-BTC, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của chất phóng xạ thì mức phí thẩm định để cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ là khác nhau, cụ thể:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

8.1

Chất phóng xạ:

 

 

8.1.1

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình

1 kiện hàng

7.000.000

8.1.2

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình

1 kiện hàng

2.000.000

8.1.3

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình

1 kiện hàng

1.000.000

8.2

Chất thải phóng xạ

1 chuyến hàng

4.000.000

8.3

Vật liệu hạt nhân nguồn

1 chuyến hàng

4.000.000

8.4

Vật liệu hạt nhân

1 chuyến hàng

7.000.000

Cũng theo Thông tư 287/2016/TT-BTC, phí thẩm định để cấp giấy phép vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam bao gồm:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

9.1

Chất phóng xạ

1 chuyến hàng

25.000.000

9.2

Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn

1 chuyến hàng

65.000.000

Xem các mức phí liên quan tại Thông tư 287/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan