Trách nhiệm XD, ban hành, tổ chức thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , Nghị định 103/2007/NĐ-CP

Trách nhiệm XD, ban hành, tổ chức thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định về trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:

  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức việc rà soát các văn bản do cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung các quy định mới, phù hợp với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó phải quy định các biện pháp và kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình được giao quản lý.

  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng tổ chức, từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến thực sự về trách nhiệm, lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Chi tiết xem tại Nghị định 103/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/7/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan