Nghị định 103/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Số hiệu: 103/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/06/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của cán bộ ...
 • Chương 2: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
 • Điều 5. Trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, ...
 • Điều 6. Trách nhiệm trong hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm ...
 • Điều 7. Trách nhiệm trong thực hiện công khai, tạo điều kiện cho kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết ...
 • Điều 8. Trách nhiệm trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Điều 9. Trách nhiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 10. Trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản ...
 • Điều 11. Trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ
 • Điều 12. Trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 • Điều 13. Trách nhiệm trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
 • Điều 14. Trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 15. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Chương 3: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 16. Khen thưởng
 • Điều 17. Căn cứ để xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 18. Hình thức xử lý kỷ luật trách nhiệm đối với người đứng đầu
 • Điều 19. Hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 20. Hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người làm hợp đồng lao động tại doanh nghiệp ...
 • Điều 21. Áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của ...
 • Điều 22. Áp dụng hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý ...
 • Điều 23. Trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cấp trên trực tiếp
 • Điều 24. Các trường hợp loại trừ, miễn, giảm nhẹ và tăng nặng hình thức kỷ luật
 • Điều 25. Thời hạn xem xét, xử lý
 • Điều 26. Thẩm quyền quyết định
 • Điều 27. Trình tự, thủ tục xử lý
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Ngày 14/06/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 103/2007/NĐ-CP còn quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Nghị định 103/2007, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong thực hiện công khai, tạo điều kiện cho kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước…

Bên cạnh đó, Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng có trách nhiệm phát hiện, đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phải chịu trách nhiệm về những đề xuất của mình trái với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định 103/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 23/07/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/2007/NĐ-CP để xử lý: