Trình tự thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 27/01/2014, Nghị định 08/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ thống nhất ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Theo đó, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau:

to chuc khoa hoc cong nghe cong lap, trinh tu thanh lap, nghi dinh 08/2014/NĐ-CP

 • Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm: tờ trình về việc thành lập, đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động.

  • Hồ sơ được lập thành 02 bộ và gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 6, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan sau đây phải có ý kiến thẩm định:

  • Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Trung ương;

  • Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ khác.

 • Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thành lập xem xét và ra quyết định thành lập.

 • Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học; việc thẩm định thành lập cơ sở giáo dục đại học công lập phải có sự tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan