Nghị định 08/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 08/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/01/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 4. Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 5. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học ...
 • Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công ...
 • Điều 11. Trách nhiệm đăng ký, báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 12. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 13. Sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 14. Chia tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 15. Tách tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 16. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 17. Sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 18. Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài
 • Điều 19. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
 • Điều 20. Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học ...
 • Điều 21. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức ...
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công ...
 • Điều 23. Tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài
 • Điều 24. Đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ
 • Chương 3. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 25. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia
 • Điều 26. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ
 • Điều 27. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
 • Điều 28. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở
 • Điều 29. Biện pháp khuyến khích đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 30. Trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt
 • Điều 31. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp
 • Điều 32. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ
 • Điều 33. Hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ
 • Điều 34. Tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập
 • Điều 35. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn ...
 • Điều 36. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 37. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 38. Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết
 • Chương 4. GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, THẨM ...
 • Điều 39. Các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công ...
 • Điều 40. Trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển ...
 • Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa ...
 • Điều 42. Phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết ...
 • Điều 43. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ...
 • Điều 44. Thẩm quyền thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát ...
 • Điều 45. Trình tự, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình ...
 • Chương 5. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 46. Các biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 • Điều 47. Thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 48. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • Điều 50. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chính của Nghị định 08/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Cụ thể, Nghị định này hướng dẫn về tổ chức khoa học và công nghệ, theo đó quy định về điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Nhân lực khoa học và công nghệ, mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức; Cơ sở vật chất - kỹ thuật;…

Bên cạnh đó, Nghị định 08 cũng quy định về thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; khoa học và công nghệtrình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài. Nghị định số 08/2014 cũng có quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định 08/2014 cũng quy định rõ về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cụ thể, hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp.

Nghị định số 08/2014 cũng hướng dẫn về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 08/2014/NĐ-CP để xử lý: