Trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được ban hành ngày 27/11/2014. Tiêu biểu tại Luật này là nội dung bổ sung mới về trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan.

Cụ thể, theo Khoản 6 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan được quy định như sau:

  • Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân;

Việc thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng của sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  • Trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. 

Các quy định về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có quân hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ thời điểm Luật này được công bố.

Gởi câu hỏi

750

Văn bản liên quan