Từ 15/7/2014, việc giao khu vực biển phải đáp ứng các điều kiện gì?

Ngày 21/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo đó, việc giao khu vực biển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liệt kê tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 51/2014/NĐ-CP như sau:

dieu kien giao khu vuc bien, Nghi dinh 51/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao;

- Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển hoặc quy hoạch ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

Việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải được thể hiện bằng quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục của Nghị định này). Trong đó, quyết định giao khu vực biển gồm các nội dung sau đây:

  • Tên tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển;

  • Mục đích sử dụng khu vực biển;

  • Địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực biển; độ sâu được phép sử dụng;

  • Thời hạn được giao khu vực biển;

  • Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển;

  • Hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về thẩm quyền giao khu vực biển:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển nằm ngoài vùng biển 03 hải lý; khu vực biển liên vùng, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điểm a Khoản này;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển quyết định giao khu vực biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền ra quyết định giao khu vực biển nào thì có quyền gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, thu hồi, cho phép trả lại khu vực biển đó.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan