Từ 27/5/2013, cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức Ngày Pháp luật?

Ngày 04/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hiện nay, ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

tham quyen to chuc Ngay phap luat, Nghi dinh 28/2013/NĐ-CP

Nguồn: Internet

Theo quy định tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP, trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật được Chính phủ giao cho các cơ quan sau đây:

  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật;

  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức Ngày Pháp luật cho các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Bên cạnh đó, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật thực hiện hướng dẫn theo các cơ quan sau đây:

  • Hằng năm, Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước;

  • Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên.

Xem chi tiết tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 27/5/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan