Từ năm 2020, nhiều viên chức được tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

Đây tiếp tục là một trong những nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến thông qua.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008, ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển như hiện nay, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp sau:

- Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu.

- Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu quy định này tại Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2020 sẽ có thêm nhiều đối tượng (trong đó có viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập) được tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển, xét tuyển.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

40,707

Văn bản liên quan