Từ ngày 01/01/2020, hàng loạt viên chức sẽ phải ký hợp đồng có thời hạn

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 2 của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật viên chức, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Cũng theo Dự thảo này, từ ngày 01/01/2020, sẽ chỉ 03 trường hợp sau đây được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn:

“a) Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;

b) Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;

c) Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Như vậy, nếu quy định này tại Dự thảo được thông qua thì kể từ ngày 01/01/2020, tất cả những viên chức chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trước đó và không thuộc 03 trường hợp nêu trên thì bắt buộc phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn (thời hạn từ 12 – 36 tháng). 

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

25,431

Văn bản liên quan