Xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành ngày 24/09/2012.

Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 18 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung như sau:

  • Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải được tính đúng, tính đủ các chi phí đầu tư xây dựng; chi phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; chi phí khác theo quy định của pháp luật; gắn với chất lượng dịch vụ; phù hợp với các chế độ chính sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

  • Trường hợp tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để kinh doanh dưới hình thức cho thuê thì giá thuê được xác định trên công trình các chi phí theo quy định và lợi nhuận hợp lý.

Về căn cứ xác định giá thuê:

  • Chi phí sản xuất, cung ứng dịch vụ;

  • Quan hệ cung cầu, giá thị trường;

  • Sự thay đổi, biến động về giá và cơ chế chính sách của Nhà nước;

  • Điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về quản lý giá thuê:

  • Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê; quy định việc miễn, giảm giá phục vụ hoạt động công ích quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật;

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và phương pháp xác định giá thuê theo hướng dẫn của liên Bộ Xây dựng, Tài chính để quyết định giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn;

  • Tổ chức, cá nhân căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và phương pháp xác định giá thuê theo hướng dẫn của liên Bộ Xây dựng, Tài chính để quy định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do mình đầu tư (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) và thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng; đồng thời thực hiện đăng ký giá theo quy định pháp luật về quản lý giá. Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá thuê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá theo quy định pháp luật về quản lý giá.

 Chi tiết xem tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/11/2012. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan