Doanh nghiệp phải nhận NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Bộ luật Lao động 2012 và đang được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết đối với các trường hợp được tạm hoãn theo quy định, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. (Dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải nhận người lao động trở lại làm đúng công việc đã thỏa thuận trước đó tại hợp đồng lao động, còn quy định hiện hành chỉ quy định chung chung là phải nhận người lao động trở lại làm việc mà không nhất thiết phải làm đúng công việc trước đó).

Trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. (Nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012, tuy nhiên đã được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP và mới được bổ sung tại Dự thảo).

Có thể thấy, Dự thảo đã tiếp tục kế thừa quy định tại Bộ luật Lao động 2012 đồng thời bổ sung thêm quy định mới nhằm luật hóa quy định trước đó tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan