Điểm tin văn bản nổi bật từ ngày 04/9 - 09/9

Trong tuần qua (từ ngày 04/9 - 09/9/2017), Thư Ký Luật đã cập nhật được một số văn bản mới, nổi bật thuộc lĩnh vực giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức. Tiêu biểu là:

 

 1. Không áp dụng hình thức bồi dưỡng vừa làm vừa học từ 21/10

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thay thế Nghị định 18/2010/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 21/10 việc tổ chức bồi dưỡng CBCCVC được áp dụng theo 03 loại hình sau:

 • Tập trung;
 • Bán tập trung;
 • Từ xa.

Như vậy, Nghị định 101 đã không còn đề cập đến loại hình bồi dưỡng vừa làm vừa học nữa. 

Việc bồi dưỡng CBCCVC được thực hiện theo một trong các hình thức như:

 • Tập sự;
 • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;
 • Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thực hiện tối thiểu là 01 tuần/năm; 01 tuần = 05 ngày học, 01 ngày học 08 tiết).

 1. Điều kiện tổ chức tập huấn qua mạng

Ngày 06/9/2017, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Theo đó, để tổ chức tập huấn qua mạng, đơn vị chủ trì tập huấn cần đảm bảo:

 • Có hệ thống quản lý học tập qua mạng đáp ứng yêu cầu;
 • Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai các hoạt động tập huấn qua mạng;
 • Có đầy đủ học liệu;
 • Có đội ngũ cán bộ tổ chức tập huấn qua mạng, bao gồm: người dạy, cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống thông tin, cán bộ xây dựng học liệu số và cố vấn học tập.

Trước khi tổ chức lớp tập huấn qua mạng, đơn vị chủ trì tập huấn phải xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng, nêu rõ hình thức, thời gian tổ chức tập huấn; hệ thống thông tin phục vụ tập huấn; hướng dẫn cách thức người học tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng.

Xem thêm Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/10/2017.

 1. Nội dung giảng dạy quyền con người ở các cấp học

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, đính kèm Phụ lục nội dung chương trình giáo dục quyền con người trong các cấp học như sau:

 • Đối với trẻ em mẫu giáo: Giáo dục những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác.
 • Đối với học sinh tiểu học:
  • Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người (bình đẳng, không phân biệt đối xử,...);
  • Các quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam quy định.
 • Đối với học sinh THCS: Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người ở mức cao hơn so với học sinh tiểu học.
 • Đối với học sinh THPT:
  • Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người, quyền công dân ở mức cao hơn so với học sinh THCS;
  • Cơ chế chủ yếu bảo vệ quyền con người.

Quyết định 1309/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/9/2017.

 1. Quy định mới về hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ, TS gắn liền với đất

Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017. Theo đó, quy định về hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản (TS) gắn liền đất như sau:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký;
 • Hợp đồng thế chấp;
 • Bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận tại khoản 2 Điều 97 Luật đất đai;
 • Giấy phép xây dựng nếu thế chấp TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở;
 • Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu TS gắn liền với đất về việc tạo lập TS gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp TS gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu TS gắn liền với đất;
 • Một số giấy tờ chứng minh như:
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền;
  • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

 

Gởi câu hỏi

552

Văn bản liên quan