Hướng dẫn xử lý các khoản công nợ khi cổ phần hóa DN Nhà nước

Hướng dẫn xử lý các khoản công nợ khi cổ phần hóa DN Nhà nước
Thủy Phú

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ.

 

Theo đó, DNNN cổ phần hóa đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ theo Điều 15, Điều 16 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, lập bảng kê chi tiết từng khách nợ, chủ nợ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Cụ thể:

Nợ phải thu:

  • Toàn bộ khoản nợ phải thu đến hạn, chưa đến hạn và đã quá hạn; riêng ngân hàng thương mại có thêm khoản nợ phải thu ngoại bảng;
  • Rà soát hợp đồng để xác định các khoản đã trả trước cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng đã hạch toán toàn bộ giá trị trả trước vào chi phí kinh doanh (như: tiền thuê nhà, thuê đất, mua hàng,…)

Nợ phải trả:

  • Lập bảng kê các khoản nợ vay, nợ thuế và khoản phải nộp NSNN khác;
  • Phân tích khoản nợ vay theo hợp đồng, vay có bảo lãnh, vay do phát hành trái phiếu; các khoản nợ phải trả trong hạn, đến hạn và quá hạn; khoản nợ gốc, nợ lãi, khoản nợ phải trả nhưng không phải trả.

Thông tư 41/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

Gởi câu hỏi

359

Văn bản liên quan