Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần Số hiệu: 126/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/11/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện cổ phần hóa
 • Điều 5. Hình thức cổ phần hóa
 • Điều 6. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần
 • Điều 7. Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu
 • Điều 8. Chi phí thực hiện cổ phần hóa
 • Điều 9. Cổ phần, cổ phiếu
 • Điều 10. Nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà ...
 • Điều 11. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và niêm yết trên thị trường chứng khoán
 • Điều 12. Tư vấn cổ phần hóa
 • Chương II XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HÓA
 • Điều 13. Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính
 • Điều 14. Xử lý tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản ...
 • Điều 15. Các khoản nợ phải thu
 • Điều 16. Các khoản nợ phải trả
 • Điều 17. Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi
 • Điều 18. Vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tư vào doanh nghiệp khác
 • Điều 19. Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, ...
 • Điều 20. Số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Điều 21. Xử lý tài chính ở thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần
 • Chương III XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
 • Mục 1. TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Điều 22. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 23. Công bố giá trị doanh nghiệp
 • Điều 24. Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 25. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp
 • Điều 26. Kiểm toán nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Mục 2. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • Điều 27. Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản
 • Điều 28. Các khoản sau đây không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
 • Điều 29. Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp
 • Điều 30. Giá trị quyền sử dụng đất
 • Điều 31. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp
 • Điều 32. Xác định giá trị vốn đầu tư của doanh nghiệp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác
 • Chương IV BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA
 • Điều 33. Xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu
 • Điều 34. Phương thức đấu giá công khai
 • Điều 35. Phương thức bảo lãnh phát hành
 • Điều 36. Phương thức thỏa thuận trực tiếp
 • Điều 37. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết
 • Điều 38. Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần
 • Điều 39. Quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa
 • Điều 40. Điều lệ công ty cổ phần
 • Điều 41. Đại hội đồng cổ đông và đăng ký doanh nghiệp lần đầu
 • Chương V CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CỔ PHẦN HÓA
 • Điều 42. Chính sách bán cổ phần cho người lao động
 • Điều 43. Chính sách đối với người lao động dôi dư
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 44. Việc chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100 ...
 • Điều 45. Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cổ phần hóa
 • Điều 46. Chế độ báo cáo
 • Điều 47. Trình tự cổ phần hóa
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 49. Điều khoản thi hành
 • Điều 50. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I TRÌNH TỰ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
 • PHỤ LỤC II QUY TRÌNH CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 126/2017/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật